Pole Star Astrologie

Pole Star Astrology

Name:
Geschlecht:
Geburtsdatum mit Zeit: tt.mm.jjjj hh:mm
Zeitzone des Geburtsortes:
Geburtsort:
Längengrad des Geburtsortes:
Breitengrad des Geburtsortes:
Bitte beachten Sie: Benutzername und Password sind leer, die Berechnung wird nur für ein vorgegebenes Datum ausgeführt.

Pole Star AstrologiePole Star Astrology

 

Assistants
Zi Wei - 2
Qi Sha - 3
  Tian Xing
 
 
 
 
 
76-85 xin si
Travel
 
 
  Kong Wang
 
 
 
 
 
66-75 ren wu
Illness
 
 
  Jie Lu
  Tuo Luo
  Tian Yue
 
 
 
56-65 gui wei
Shen/Money
 
 
  Lu Cun
 
 
 
 
 
46-55 jia shen
Career
Tian Ji - 1
Tian Liang - 2
  Jie Shen
 
 
 
 
 
86-95 geng chen
Demo Version C.D.
03.11.1950 19:23
Reno N.V.
Yang female
Children
Lian Zhen - 3
Po Jun - 5
  Tian Yao
  Di Jie
  Qing Yang
 
 
 
36-45 yi you
Property
Tian Xiang - 5
 
 
 
 
 
 
 
96-105 ji mao
geng yin
bing xu
ren yin - 24
geng xu - 11
Fire 6
Spouse
 
 
 
 
 
 
 
 
26-35 bing xu
Fortune/Virtue
Ju Men - 1
Tai Yang - 2   LU
  Wen Qu
  You Bi
 
 
 
 
106-115 wu yin
Ancestors
Tan Lang - 1
Wu Qu - 1   QUAN
  Di Kong
  Ling Xing
  Tian Kui
 
 
 
116-125 ji chou
Ming
Tian Tong - 2   JI
Tai Yin - 1   KE
  Wen Chang
  Zuo Fu
 
 
 
 
6-15 wu zi
Siblings
Tian Fu - 2
 
  Huo Xing
 
 
 
 
 
16-25 ding hai

Mit freundlicher Empfehlung von Anne Rosa Wangnick Consulting © Alle Rechte vorbehalten. Benutzung auf eigenes Risiko.